RYHMÄVALMENNUS JA KOULUTUS

Ryhmävalmennukset ja koulutukset soveltuvat yrityksille, julkisille toimijoille, yhteisöille ja oppilaitoksille! Niitä voidaan yhdistellä useamman kerran kokonaisuuksiksi ja räätälöidä tarvittaessa. Kaikki kokonaisuudet voidaan toteuttaa tarvittaessa etäyhteydellä!

Kaikki valmennukset sisältävät aktivoivia osioita ja/tai tehtäviä. Sopivin ryhmäkoko on 10-30 henkilöä, mutta sisällöt ovat sovellettavissa myös muun kokoisille ryhmille.  Hinnat alv. 0%. 

Elintapamuutos käyntiin

Edullinen ja terveellinen ruokavalio (2h) - 390 €

Tavoite: osallistuja tunnistaa keskeiset terveyttä edistävän ravitsemuksen osatekijät sekä peilaa omia tottumuksiaan niihin.

Terveellistä ravitsemusta pidetään monesti kalliina ja hankalana toteuttaa. Valmennus tarjoaa ratkaisuja tyypillisiin ravitsemuksen haasteisiin.

#Ravitsemus #Edullisuus #Terveellisyys

Terveyttä ruoasta -diagrammi.


Joustava mieli - Liikettä Arkeen (3-6 x 1,5h) - alkaen 790 €

Tavoite: osallistuja omaksuu psykologisen joustavuuden taitoja ja saa vertaistukea elämäntapamuutoksen aloittamisessa. HUOM: max 12 henkilöä.

Itsetietoisuus- ja tuntemus sekä ryhmän tuki tukevat mielekästä muutosta. Valmennuksessa hyödynnetään arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa, joka mahdollistaa siirtymisen automaatiosta tietoiseen toimintaan, ja siten kohti parempia valintoja arjessa. 

#Psykologinen joustavuus #Arvopohjaisuus #Ryhmähenki


Miksi liikkuisin? (1-2h) - 290--390 €

Tavoite: osallistuja tunnistaa liikkumiseen kannustavia tekijöitä ja fysiologisia vaikutuksia sekä kykenee viikkotasolla suunnittelemaan liikkumistaan.

Liikkumisella on monia kiistattomia terveyshyötyjä. Silti liikkelle pääseminen voi olla monelle hankalaa. Valmennuksessa perehdytään hyötynäkökulman lisäksi tapoihin, joilla liikkunnan harrastamisen voi liittää omaan arkeen mielekkäällä tavalla.

Aikuisia sauvakävelyllä.

#Liikunnan hyödyt #Liikuntakäyttäytyminen #Liikuntasuunnitelma


Nuku hyvin! (1h) - 290 €

Tavoite: osallistuja tunnistaa unen laatuun vaikuttavat keskeiset tekijät ja pystyy arvioimaan niitä suhteessa omaan elämäänsä.

Riittävä ja laadukas uni on palautumisen, hyvinvoinnin ja työkyvyn peruspilari. Valmennuksessa tutustutaan unen mekanismeihin ja siihen, miten päivän aikainen toimintamme vaikuttaa niihin. 

#Uni #Palautuminen #Arjenhallinta


Saavuta tavoitteesi (2h) - 390 €

Tavoite: osallistuja tiedostaa käyttäytymismallejaan ja syitä niiden taustalla sekä löytää keinoja asettaa itselleen merkityksellisiä tavoitteita.

Nykypäivän hetkisessä arjessa voi toisinaan tuntua, että kontrolli omasta elämästä häviää, ja kiire tai aikaansaamattomuus vievät mukanaan. Valmennuksessa pysähdytään tutkimaan ihmiselle ominaista käytöstä ja merkityksellisyyden kokemusta, joiden pohjalta rakennetaan jokaiselle realistisia ja motivoivia tavoitteita.

#Tavoitteet #Motivaatio #Käyttäytyminen


Valmennusryhmä esittelemässä tuloksia.

Hyvinvointia työpaikalle

Ergonomia työssä (1h) - 290 €

Tavoite: osallistuja omaksuu tuki- ja liikuntaelimistölle edullisia tapoja työskennellä sekä ymmärtää ergonomian merkityksen toimintakyvylle.

Epäedulliset työasennot, yksipuolinen ja toistuva kuormitus, hankala työpiste...  Työergonomian moninaiset ongelmat ovat yhteydessä yleiseen sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden syyhyn; tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Valmennuksessa tutustutaan keinoihin tehdä työtä kehon kannalta kestävämmällä tavalla.

#Työergonomia #Kestävästi töissä #Tuki- ja liikuntaelimistö


Tervetuloa Liikuttajaksi (3h) - 490 €

Tavoite: osallistuja tiedostaa ohjaajana toimimisen perusperiaatteet ja pystyy toteuttamaan yksinkertaisen liikuntatuokion.

Mitä on innostava ohjaaminen? Mistä minä innostun liikkujana? Entä miten muut innostuvat? Valmennuksessa keskitytään näiden kysymysten lisäksi käytännön ohjaustuokion suunnitteluun ja toteutukseen.

Mies valmentamassa tussitaulun edessä.

#Innostava ohjaaja #Minä liikuttajana #Yhteisö liikkeelle


Voimavaroja työhön (2h) - 390 €

Tavoite: osallistuja arvioi nykyistä arkiaktiivisuuden ja palautumisen tilaansa sekä löytää keinoja edistää näitä yksilöllisesti ja yhteisöllisesti.

Uupumus ja stressi ovat yleisiä, merkittäviä työntekoa haittaavia haasteita. Valmennuksessa tutustaan tehokkaisiin palautumisen keinoihin sekä arkiaktiivisuuden mahdollisuuksiin.

#Arkiaktiivisuus #Palautuminen #Suunnitelma
Koulutukset ammattilaisille

Henkilöstöliikunnan organisointi (2-3h) - 390--490 €

Tavoite: osallistuja saa tukea ja valmiita toimintamalleja yrityksen henkilöstöliikunnan suunnitteluun.

Henkilöstöliikunta on keskeinen työhyvinvoinnin edistämisen keino. Valmennuksessa perehdytään henkilöstöliikunnan hyviin käytänteisiin ja työstetään yrityskohtaista  suunnitelmaa asiantuntijan johdolla.

Porukka venyttelemässä.

#Henkilöstöliikunta #Toimintasuunnitelma #Työhyvinvointi

Liikkujan Apteekki -koulutukset (5h) - 50 €

Tavoite: osallistuja löytää uusia keinoja hyödyntää liikkumista ja sen edistämistä osana lääkehoitoa sekä asiakkaan omahoitoa.

Apteekit ovat keskeisessä roolissa terveydenhoidon palveluketjussa. Liikkujan Apteekki -koulutuksilla edistetään apteekkien henkilökunnan tietämystä ja valmiuksia opastaa liikkumisessa osana lääkehoidon ja terveyden edistämistä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot tuleviin avoimiin koulutuksiin täällä.

Liikkujan Apteekki -logo.

#Liikkujan Apteekki #Liike on lääke #Liikuntaneuvonta


Liikunnan puheeksi ottaminen (2h) - 390 €

Tavoite: osallistuja hahmottaa liikunnan ja elintapaohjauksen yhteiskunnallisen ja yksilöllisen merkityksen sekä tutustuu liikuntaneuvontaan.

Liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain paitsi merkkiviä kuluja yhteiskunnallisesti, myös inhimillistä kärsimystä. Valmennus kehittää terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisten valmiuksia olla osana, hyödyntää sekä kehittää elintapaohjauksen palveluketjua.

#Terveydenedistäminen #Liikkuva Suomi #LiikuntaneuvontaTyökuntotodistuksen käyttöönotto (3h) - 490 €

Tavoite: osallistuja kykynee hyödyntämään Työkuntotodistusta osana työllistämistä edistäviä palveluita. HUOM: max 15 hlö.

Työkuntotodistus kannustaa työtöntä  työnhakijaa pitämään huolta terveydestään, ja konkretisoi tulokset työnhakutilannetta varten. Valmennuksessa tutustutaan yksityiskohtaisesti työkaluun ja sen käyttämiseen asiakastyössä.

#Työkuntotodistus #Työllistyminen #Palvelupolku

PHLU:n pamfletteja.

Erityiskohderyhmille

Liikunta pitkäaikaissairauden kontrolloinnissa (2h) - 390€

Tavoite: osallistuja hahmottaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osatekijät ja niiden merkityksen pitkäaikaissairauden kontrolloinnissa.

Pitkäaikaissairaudet mielletään usein liikunnan vasta-aiheeksi. Valmennuksessa selvennetään hyvinvoinnin kokonaisuutta ja sitä, kuinka omilla valinnoilla voidaan vaikuttaa suotuisasti omaan jaksamiseen ja vointiin sairauksista huolimatta. 

Tarjolla seuraavat teemat: hengistyselinsairaudet, diabetes, sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet, syöpäsairaudet, reuma

#Pitkäaikaissairaudet #Hyvinvointi #ElintavatLiikuntaohjelman rakentaminen ikääntyneille (2h) - 390€

Tavoite: osallistuja tunnistaa ikääntymisen fyysisiä vaikutuksia ja osaa ottaa ne huomioon liikuntaohjelman suunnittelussa.

Ikääntyminen tuo mukanaan erilaisia toimintakykyyn liittyviä haasteita. Valmennuksessa paneudutaan siihen, kuinka liikunnalla voidaan ehkäistä ja vähentää näitä haasteita mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tutustutaan keinoihin testata omaa toimintakykyä.

#Ikääntyminen #Liikuntaohjelma #Testaaminen

Liikunta-diagrammi.

Lisätietoja:

Reda Oulmane
reda.oulmane(at)phlu.fi, puh. 040 240 7490

Keijo Kylänpää
keijo.kylanpaa(at)phlu.fi, puh. 040 552 9233

Buusti 360 -logo.