ERITYISKOHDERYHMILLE

Edullinen ja terveellinen ruokavalio (2h) - 390 €

Tavoite: osallistuja tunnistaa keskeiset terveyttä edistävän ravitsemuksen osatekijät sekä peilaa omia tottumuksiaan niihin.

Terveellistä ravitsemusta pidetään monesti kalliina ja hankalana toteuttaa. Valmennus tarjoaa ratkaisuja tyypillisiin ravitsemuksen haasteisiin.

#Ravitsemus #Edullisuus #Terveellisyys


Hyvinvointia työttömän arkeen (0,5-2h) - 190-390€

Tavoite: osallistuja tunnistaa kokonaisvaltaisen arjenhallinnan merkityksen osana tasapainoista ja merkityksellistä elämää.

Työttömyys voi haastaa yksilön hyvinvointia paitsi taloudellisesti, myös esimerkiksi yhteisöllisyyden ja arvostuksen kokemuksen puutteen kautta. Valmennus tarjoaa työkaluja itsetuntemuksen, arjenhallinnan ja itsensä johtamisen avuksi. 

#Työttömyys #Hyvinvointi #Arjenhallinta


Liikuntaohjelman rakentaminen ikääntyneille (2h) - 390€

Tavoite: osallistuja tunnistaa ikääntymisen fyysisiä vaikutuksia ja osaa ottaa ne huomioon liikuntaohjelman suunnittelussa.

Ikääntyminen tuo mukanaan erilaisia toimintakykyyn liittyviä haasteita. Valmennuksessa paneudutaan siihen, kuinka liikunnalla voidaan ehkäistä ja vähentää näitä haasteita mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tutustutaan keinoihin testata omaa toimintakykyä.

#Ikääntyminen #Liikuntaohjelma #Testaaminen

Työkykyisenä Työelämään -kurssi (6-12 x 3h) - 1390-2290€

Tavoite: osallistuja oppii tunnistamaan työkykyynsä vaikuttavia tekijöitä ja saa kokemusta käytännön keinoista vaikuttaa niihin.

Työkyky tarkoittaa valmiuksia selvitä työelämässä; kyseessä on moniulotteinen ja jatkuvaa ylläpitämistä vaativa taito. Etenkin työttömänä ote näihin tekijöihin voi kadota. Kurssilla perehdytään arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa hyödyntäen työkyvyn osa-alueisiin ja etsitään jokaiselle luontevia keinoja edistää niitä. Kurssi palvelee itsenäisenä kokonaisuutena tai osana palvelukokonaisuutta, esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa tai hankkeita. Runkona toimii Työkykyä Työelämään -työkirja.

#Työkyky #Työkunto #Työttömyys