ERITYISKOHDERYHMILLE

Liikuntaohjelman rakentaminen ikääntyneille (2h) - 390€

Tavoite: osallistuja tunnistaa ikääntymisen fyysisiä vaikutuksia ja osaa ottaa ne huomioon liikuntaohjelman suunnittelussa.

Ikääntyminen tuo mukanaan erilaisia toimintakykyyn liittyviä haasteita. Valmennuksessa paneudutaan siihen, kuinka liikunnalla voidaan ehkäistä ja vähentää näitä haasteita mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tutustutaan keinoihin testata omaa toimintakykyä.

#Ikääntyminen #Liikuntaohjelma #Testaaminen


Liikunta pitkäaikaissairauden kontrolloinnissa (2h) - 390€

Tavoite: osallistuja hahmottaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osatekijät ja niiden merkityksen pitkäaikaissairauden kontrolloinnissa.

Pitkäaikaissairaudet mielletään usein liikunnan vasta-aiheeksi. Valmennuksessa selvennetään hyvinvoinnin kokonaisuutta ja sitä, kuinka omilla valinnoilla voidaan vaikuttaa suotuisasti omaan jaksamiseen ja vointiin sairauksista huolimatta. 

Tarjolla seuraavat teemat: hengistyselinsairaudet, diabetes, sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet, syöpäsairaudet, reuma

#Pitkäaikaissairaudet #Hyvinvointi #Elintavat