RAVITSEMUSTAIDOILLA HYVINVOINTIA

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen.

PHLU on ollut mukana luomassa Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelman, joka sisältää vuodet 2021-2025. Suunnitelma tukee kunta-, sote- ja järjestötoimijoiden sekä yksityisten toimijoiden ravitsemusterveyden edistämistyötä päijäthämäläisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tavoitteet:

- Lapsiperheiden kannustaminen terveyttä edistävien ja kestävien ruokavalintojen toteuttamiseen, lasten terveen painon tukeminen ja ylipainon/lihavuuden hyvä hoito sekä sairauksien ravitsemushoito

- Nuorten aikuisten ja työikäisten kannustaminen tervettä edistävien ja kestävien ruokavalintojen toteuttamiseen, ylipainon/lihavuuden tehokas ehkäisy ja hyvä hoito sekä sairauksien ravitsemushoito

- Ikääntyneiden kannustaminen monipuolisten sekä terveyttä ja toimintakykyä tukevien ja kestävien ruokavalintojen toteuttamiseen, vajaaravitsemuksen riskin tunnistaminen ja hoito sekä sairauksien ravitsemushoito

Tavoitteisiin pääsemiseksi:

- Kaikki toimijat tukevat asukkaiden terveyttä edistävää ravitsemusta omassa toiminnassaan

- Ravitsemusterapeutit vastaavat ravitsemusterapiapalveluista ja tukevat muita toimijoita

Keskeiset kehittämisalueet:

- Ravitsemusterveyteen ja ravitsemushoitoon sopivien yhteisten käytäntöjen luominen

- Terveydelle epäedullisesta ravitsemuksesta, heikosta ravitsemustilasta tai ravitsemushoidon puutteesta aiheutuvien kustannusten hillitseminen

- Eri tahojen, kuten sote-, kunta- ja järjestökentän yhteistyön tukeminen

- Eri ammattiryhmien ravitsemus- ja ruokakasvatusosaamisen vahvistaminen

- Hyvän ravitsemuksen edistämisen, siihen liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden sekä seurannan ja arvioinnin kuvaaminen osana hyvinvointikertomusta

Toiminnan arviointi

Toimintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti kokoontuvan alueellisen ravitsemusterveyden edistämisen työryhmän toimesta ja yhteistyöverkostojen kautta. Toimijat voivat käyttää ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmaa oman työnsä suunnittelun pohjana, ja kunnat voivat hyödyntää sitä hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien tekemisessä.

Taustaa

Ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmalla pyritään ottamaan ravitsemus entistä paremmin huomioon eri-ikäisten päijäthämäläisten jokapäiväisessä elämässä. Suunnitelma sisältää ehdotuksia, joiden avulla ravitsemusosaaminen ja taito soveltaa ravitsemustietoa omaan arkeen vahvistuvat.

Kunnat ovat ykkösasemassa asukkaiden terveyden edistämisessä. Ravitsemuspäätöksillä voidaan vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin. Ravitsemukseen panostamalla voidaan säästää kunnan terveydenhoitomenoissa. Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma tarjoaa monia vaihtoehtoja ravitsemusterveyttä edistävien tekojen toteuttamiselle. Erityisesti halutaan nostaa esille ruoan valmistustaidot, ruokailurytmi ja myönteinen puhe ravitsemuksesta.

Taustalla on päijäthämäläisten ammattilaisten kokemukset ravitsemuksen merkityksestä terveydelle. Suunnitelmassa kuvatut toimenpiteet perustuvat alueella jo tehdyn hyvän terveyden edistämistyön lisäksi mm. kansallisiin ravitsemussuosituksiin ja lihavuusohjelmaan. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän hyväksymän suunnitelman on laatinut moniammatillinen eri organisaatioiden ammattilaisista koottu ryhmä.

Suunnitelmassa korostetaan monien eri toimijoiden tärkeää roolia eri-ikäisten asukkaiden ravitsemustaitojen lisäämisessä. Ruoka ja syöminen kuuluvat jokaiseen päivään kotona, päivähoidossa, koulussa, työpaikalla, harrastuksissa ja kaupassa käydessä. Hyvät ja ravitsevat eväät kantavat elämässä pitkälle ja lisäävät niin omaa kuin läheistenkin hyvinvointia.

Lisätietoja: täältä.


Päijät-Hämeen ravitsemuspäivä 2023 - Ratkaisuja syömisen pulmiin

Aika: To 23.11.2023 klo 8.30–15.30   Paikka: Lahden Palvelutori (Lava) ja Teams

Ravitsemuspäivä on tarkoitettu kunta-, sote- ja järjestötoimijoille, jotka kohtaavat erilaisia syömisen pulmia työssään. Päivä tarjoaa tukea, vinkkejä ja keinoja omaan työhön sekä mahdollisuuden jakaa ajatuksia toisten ammattilaisten kanssa. Tilaisuus on maksuton.

Ravitsemuspäivä koostuu tänä vuonna kahdesta osiosta. Aamupäivä käsittelee lasten valikoivaa syömistä ja iltapäivä ikääntyneiden syömisen pulmia. 


Lisätiedot ja ilmoittautuminen: