VALMENTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUKSET

PHLU tarjoaa kaikkien liikunnan aluejärjestöjen toimialueilla toimivaa valmentaja-ohjaajakoulutus taso 1 (VOK 1 Alueet) -koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuutta ja sen koulutuksia toteutetaan avoimina koulutuksina ja tilauskoulutuksina.

Lisäksi PHLU tarjoaa muita valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia yhteistyössä Päijät-Hämeen Urheiluakatemian kanssa.

PHLU:n tulevat tapahtumat ja koulutukset löydät täältä.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutusten ajankohdat julkaistaan alkuvuodesta 2024

 • VOK 1 Alueet suunniteltu alustavasti maalis-huhtikuulle

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus, taso 1 (VOK 1 Alueet)

Kokonaisuus rakentuu neljästä (4) kaikille yhteisestä koulutuksesta ja vapaavalintaisesti kolmesta (3) lasten ja nuorten tai kolmesta (3) aikuisten ohjaajien ja valmentajien koulutuksesta. Osallistua voi myös yksittäisiin koulutuksiin. Kuhunkin koulutukseen kuuluu koulutuskuvauksessa esitetyn koulutuksen keston lisäksi kolme tuntia koulutukseen kuuluvia ennakko- ja oppimistehtäviä. Listausten alla kuvaesitys kokonaisuudesta ja koulutuskuvaukset. 

Koko tason suorittaakseen osallistujan tulee käydä yleisopintojen lisäksi mahdolliset lajiliiton edellyttämät lajiopinnot. Liikunnan aluejärjestöjen järjestämät VOK-1-koulutukset kuuluvat lajista riippuen joko lajin koulutuskokonaisuuteen tai täydennyskoulutukseen. Osallistujan tulee itse tarkistaa asia omasta lajiliitostaan.

PHLU vastaa alueellaan valtakunnallisesta ensimmäisen tason koulutuksesta. Tasojen 2–3 koulutustarjonnasta vastaavat lajiliitot ja urheiluopistot.

Kaikille yhteiset koulutukset (VOK-1 Alueet):

 • Minä valmentajana - etäkoulutus (3h)
 • Taitojen oppiminen (3h)
 • Opetustyylit ja ohjaaminen! (3h)
 • Suunnitellen laatua harjoitteluun (3h)

Lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien koulutukset (VOK-1 Alueet):

 • Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet - etäkoulutus (3h)
 • Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä (3h)
 • Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu (7h)

Aikuisten ohjaajien ja valmentajien koulutukset (VOK-1 Alueet):

 • Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit (3h)
 • Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta etäkoulutus (3h)
 • Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa (7h)

Löydät koulutusten sisältökuvaukset alapuolelta.

Koulutusten nimien perässä oleva tuntimäärä tarkoittaa koulutustapahtuman kestoa. Jokainen koulutus sisältää ennen opetusta suoritettavia ennakkotehtäviä sekä koulutuksen jälkeen toteutettavia käytännön valmennustyöhön liittyviä oppimistehtäviä. 

Minä valmentajana -etäkoulutus (3h)

Koulutuksessa tutustutaan urheilijalähtöiseen valmennukseen. ​Koulutuksessa innostetaan ja tuetaan valmentamisen motiivien, osaamisen ja tavoitteiden tunnistamista. Valmentamista tarkastellaan osana valmennuksen toimintaympäristöä ja siellä tarvittavaa osaamista. Koulutuksen runkona toimii valmentajan polku, jonka sisältöjä pohditaan pienryhmissä muiden osallistujien kanssa. 

Taitojen oppiminen (3h)

(teoriaosuus ja käytännön harjoitus)

Koulutuksessa käydään läpi taitojen oppimisen vaiheita. Taitojen oppiminen nähdään laajana kokonaisuutena, jossa vaihtelu ja monipuolisuus korvaa yksipuolista toistojen tekemistä. Koulutuksessa tutustutaan ​taidon opettamisen nykyaikaiseen malliin, joka ottaa huomioon ympäristön ja harjoitteen vaikutukset oppijaan. ​Lisäksi käydään läpi palautteen antamista ja siinäkin painotusta valmentajan roolista informaation antajana. 

Opetustyylit ja ohjaaminen (3h)

(teoriaosuus ja käytännön harjoitus)

Koulutus painottuu käytännössä tekemiseen. Teoriaosuudessa pohditaan erilaisia opetustyylejä ja niiden soveltamista käytännön harjoituksessa. Käytännön osuudessa harjoitellaan eri tyyleillä opettamista ja oppimista muilta. Saat koulutuksesta käytännön kokemusta ohjaamiseen sekä lisäksi ideoita eri opetustyylien toteuttamiseen. 

Suunnitellen laatua harjoitteluun (3h)

Koulutuksessa käydään läpi harjoittelun suunnittelun periaatteita. Lyhyesti tutustutaan tavoitteiden asettamiseen harjoituskauden osalta. Pääosin keskitytään yksittäisen harjoituksen rakenteeseen ja laatutekijöihin. Koulutuksen aikana pohditaan lyhyesti harjoituskaudelle asetettavia tavoitteita sekä harjoitellaan yksittäisen harjoituksen suunnittelemista.

Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet - etäkoulutus (3h)

Koulutus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa keskitytään perusliikuntataitojen merkitykseen lasten ja nuorten harjoittelussa. Niitä peilataan lasten ja nuorten kokonaisliikunnan suosituksiin ja ohjattujen harjoituksien toteuttamiseen. Toisessa osiossa tutustutaan lapsilähtöiseen kokonaisvaltaiseen valmennukseen ja yhdessä muiden kanssa pohditaan niiden toteuttamista käytännön harjoituksessa. Koulutuksen jälkeen tavoitteena on saada kokonaiskuva lasten ja nuorten liikkumisen ja liikunnan edellytyksistä sekä malli, jonka avulla kokonaisvaltaista valmennusta voi tarkastella lapsilähtöisessä valmennuskulttuurissa.

Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä (3h)

(teoriaosuus ja käytännön harjoitus)

Koulutuksessa tutustutaan lasten liikunnan periaatteisiin ja niihin tekijöihin, joiden vuoksi lapset ovat mukana urheilussa. Koulutuksessa tutustutaan elementteihin, joilla voidaan lisätä laatua ohjatussa harjoituksessa. Itsemääräämisteorian kautta saat vinkkejä siihen, miten lasten sitoutumista ja hyviä kokemuksia liikkumiseen voi tukea. Yhdessä muiden kanssa ideoidaan käytännön valmennustyötä lapsilähtöisessä ympäristössä. Käytännön harjoituksessa saat vinkkejä ja ideoita monipuolisiin harjoitteisiin toteutettavaksi lasten kanssa.

Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu (7h)

(2h+2h teoriaosuudet ja 1,5h+1,5h käytännön harjoitukset)

Koulutuksessa tutustutaan lasten ja nuorten fyysisen harjoittelun pääperiaatteisiin niin teoriassa kuin käytännön harjoitteiden kautta. Koulutuksessa tuodaan esille, miten fyysisiä ominaisuuksia voi kehittää osana harjoittelua monipuolisesti ja lapsilähtöisesti. Käytännön harjoituksissa saat vinkkejä erilaisiin harjoitteisiin.

Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta - etäkoulutus (3h)

Aikuisliikkujalle säännöllisellä, päivittäisellä arkiaktiivisuudella ja elimistön huollolla on suuri merkitys elimistön toiminnalle ja hyvinvoinnille. Koulutuksessa keskitytään liikuntaan terveyden näkökulmasta aikuisväestön ja aikuisliikkujien näkökulmasta. Samalla tunnistetaan ja ymmärretään terveyttä ja suorituskykyä edistävän liikunnan taustatekijöitä. Koulutuksessa tutustutaan aikuisten terveysliikunnan suosituksiin ja liikunnan terveyshyötyihin. Sen yhteydessä arvioidaan myös omaa liikkumista ja arjen aktiivisuutta. Lopuksi käsitellään tuoreen selvityksen pohjalta saatuja tietoja väestörakenteen muutosten vaikutuksista seuratoimintaan ja aikuisten harrastusmahdollisuuksien tarjoamiseen.

Aikuisliikunnan laatutekijät laatutekijät ja liikkujan motiivit (3h)

(teoriaosuus ja käytännön harjoitus)

Koulutuksessa tutustutaan aikuisliikunnan laatutekijöihin: liikkuja keskiössä, monipuolisuus ja yhteisöllisyys. Kouluttajan ja yhteisten keskustelujen avulla käydään läpi laatutekijöiden vaikutuksia aikuisten liikuntaryhmien toteuttamiseen ja valmentajan osaamiseen aikuisten ryhmän ohjaajana. Lisäksi tarkastellaan ​liikunnan perustarpeita, jotka vaikuttavat liikunnan osallistumisen taustalla. Oman liikuntamotivaation tunnistamisen kautta pohditaan ohjaamisen tapoja ja erilaisten kohderyhmien mahdollisuuksia hakeutua mukaan toimintaan. Koulutuksessa pohditaan erilaisia toimintamalleja, joilla voidaan ottaa huomioon erilaisia liikkumisen motiiveja. Teoriaosuuden lisäksi koulutus sisältää ​käytännön harjoituksen, jossa saat vinkkejä monipuolisista harjoitteista käytettäväksi aikuisten liikuntaryhmissä.

Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa (7h)

(2h+2h teoriaosuudet ja 1,5h+1,5h käytännön harjoitukset)

Koulutuksessa käydään läpi aikuisten fyysisen harjoittelun pääperiaatteet niin teoriassa kuin käytännön harjoitteiden kautta. Hyvä valmentaja tietää monipuolisen, laadukkaan ja määrällisesti sopivan sekä eri ikäkausille sopivan ominaisuusharjoittelun merkityksen kehittymiselle. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja hallitsee voiman, nopeuden, kestävyyden ja liikkuvuuden kehittämisen pääperiaatteet ja niiden vaikutukset eri elinjärjestelmiin. Valmentajaa tuetaan turvallisen harjoitustilanteen suunnittelemiseen ja fyysisen harjoittelun monipuoliseen toteuttamiseen osana harjoittelun kokonaisuutta yksilölliset erot huomioiden. Koulutus sopii myös nuorten valmentajille, jotka toteuttavat jo suunnitelmallisempaa valmennusta. 


Muut PHLU:n toteuttamat  muut ohjaajakoulutukset

 • Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus
 • Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutus aloitteleville
 • Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutus kokoneille

Tarkemmat sisältökuvaukset ja lisätiedot Liikuntaleikkikoulusta ja Lasten Liike -koulutuksista löydät täältä.


Kaikkia ohjaaja- ja valmentajakoulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista!

Lisätietoja: 
Seurakehittäjä 
Jaakko Räty
jaakko.raty(a)phlu.fi
p. 040 552 4261


Päijät-Hämeen Urheiluakatemia tarjoaa koulutuksia ja verkostoitumisen paikkoja valmentajille!
Katso lisää www.phura.fi