TYÖNANTAJAN OIKEUKSIEN JA VELVOITTEIDEN JAKAUTUMINEN

Varsinainen työnantaja (=yhdistys)

 • kaikkien työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännöksien noudattaminen
 • työterveyshuollon järjestäminen
 • työtodistuksen antaminen
 • edelleensijoitetun työntekijän työsuhteessa on ensisijaisesti sovellettava varsinaista työnantajaa sitovaa työehtosopimusta (urheiluseurat eivät pääsääntöisesti kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin)

Käyttäjäyritys

 • työtehtäviin ja työpaikan olosuhteisiin perehdyttäminen
 • työntekijän ammattitaidon varmistaminen
 • työajoista päättäminen
 • työajan seuraaminen
 • työn johtaminen ja valvominen
 • työturvallisuudesta vastaaminen
 • tarvittavien henkilösuojaimien ja työvaatetuksen hankkiminen
 • suojavälineiden käytön valvominen

PHLU:n Työllisty hyvässä seurassa-hanke

 • palkan maksaminen
 • työajan seuraaminen
 • työsuhteen verotus- ja vakuutusasioiden (TyEL, tapaturma ja ryhmähenki) hoitaminen
 • työntekijän yksilövalmentaminen