TOIMINTASÄÄNNÖT

PHLU:n toimintasäännöt on päivitetty ja uudet säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallinnossa 20.10.2023. 

Sääntöpäivitystä valmisteli PHLU:n järjestövaliokunta. Säännöt on käsitelty PHLU:n hallituksessa ja vuosikokouksessa.  

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry toimintasäännöt


1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue


Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ja kotipaikka on Lahden kaupunki. Yhdistyksestä voi käyttää lyhennettä PHLU.

Yhdistyksen toiminta-alueen pohjana on pääsääntöisesti Päijät-Hämeen maakunta ja sen ulkopuolelta PHLU:n hyväksytyt kunnat ja yhdistykset.

Yhdistys voi kuulua tarpeellisiksi katsomiin järjestöihin ja muihin yhteisöihin. 


2§ Yhdistyksen tarkoitus

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry on liikunnan aluejärjestö ja sen toiminnan tarkoitus on olla liikunnan ja urheilun kokoava voima, yhteistyön rakentaja, palveluiden tuottaja sekä liikunnan ja urheilun etujen ajaja ja asiantuntija omalla toiminta-alueellaan yli kunta- ja lajirajojen.


3§ Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

 1. Vaikuttamalla liikunta- ja urheilutoiminnan kehittämiseen ja edunvalvontaan, antamalla lausuntoja, tekemällä ehdotuksia ja osallistumalla alueen liikuntatoiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon.
 2. Tuottamalla palveluja, jotka ovat osaltaan edistämässä liikunnallisen elämäntavan ja urheilullisen toiminnan kehittämistä.
 3. Tiedottamalla liikunnan ja urheilun ajankohtaisista asioista, jotka vaikuttavat liikuntatoimijoiden toimintaedellytyksiin ja kuntalaisten liikkumiseen.
 4. Toimimalla erilaisissa liikunta-alan yhteistyöhankkeissa ja toteuttamalla omia liikuntatoimintaa edistäviä hankkeita.
 5. Järjestämällä koulutuksia, kehittämis- ja verkostotilaisuuksia sekä liikuntaa ja urheilua edistäviä tapahtumia.
 6. Toimimalla liikunnan ja urheilun eettisten sääntöjen ja ohjeistusten mukaan.
 7. Edistämällä eri väestöryhmien hyvinvointia ja terveyttä liikunnan ja urheilun toimintatavoin ja vaikuttamiskeinoin.

Toimintansa tukemiseksi:

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi hankkia varoja toimintaansa ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestämällä keräyksiä ja järjestämällä arpajaisia.

Yhdistys voi välittää jäsenilleen tai niiden jäsenille voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä, -varusteita ja -kirjallisuutta.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudellista laatua olevaksi.

Harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.


4§ Toiminnan vastuullisuus

Vastuullisuus on osana PHLU:n toimintaa ja arjen valintoja. PHLU:lla on vastuullisuussuunnitelma.

Vastuullisuuden periaatteita ovat, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, eettisyys, hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö sekä ympäristö-, ilmasto- ja kestäväkehitysasiat.

Yhdistys edistää kulloinkin voimassa olevan Suomen ja maailman antidopingsäännöstön, Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen Paralympiakomitean antidopingsäännöstön sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaista toimintaa omissa jäsenseuroissaan.


5§ Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseniä voivat olla rekisteröidyt urheilu- ja liikuntaseurat, rekisteröidyt valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt tai niiden alueorganisaatiot, kunnat, sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella jäseneksi hyväksyy.

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä eroilmoituksen yhdistyksen hallitukselle.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä yhdistyksen sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa yhdistystä.

Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemän (7) vuorokautta sen jälkeen, kun asianomainen on saanut virallisen tiedon erottamisesta. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli jäsenellä on jäsenmaksu maksamatta kahdelta vuodelta peräkkäin.


6§ Yhdistyksen jäsenmaksu

Jäsenten on maksettava yhdistyksen syyskokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu kunakin vuonna maaliskuun loppuun mennessä.


7§ Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus. Hallitus voi lisäksi asettaa apuelimikseen työryhmiä ja päättää niiden tehtävistä ja toimintavallasta.


8§ Yhdistyksen kokoukset

Päätäntävalta yhdistyksessä on sen kokouksella. Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua tietoliikenneyhteyksien tai muun teknisen apuvälineen avulla (= etäkokous) kokouskutsussa määritellyllä tavalla. Etäkokoukseen on ilmoittauduttava ennakkoon.


Kevätkokouksessa

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkistajat, ääntenlaskijat sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.
 2. Todetaan edustettuina olevat yhdistyksen jäsenet, äänioikeudet ja kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 5. Päätetään mahdollisen ehdollepanotoimikunnan nimeämisestä.
 6. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kevätkokousta kirjallisesti hallitukselle jättämät asiat.

Edellä 5. kohdassa mainitun ehdollepanotoimikunnan muodostavat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.

Toimikunnan sihteeriksi nimetään palvelutoimiston johtava toimihenkilö. Toimikunnan tehtävänä on valmistella seuraavassa syyskokouksessa tapahtuvaa hallituksen jäsenten vaalia.

Ehdokasasettelu tulee toimittaa jäsenille syyskokouksen kokouskutsun yhteydessä.


Syyskokouksessa

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkistajat, ääntenlaskijat sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.
 2. Todetaan edustettuina olevat yhdistyksen jäsenet, äänioikeudet sekä kokouksen laillisuus.
 3. Vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja päätetään jäsenmaksun suuruus.
 4. Valitaan erovuorossa olevien tehtäviin:
  - hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
  - hallituksen varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle, vuorovuosin 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja
  - hallituksen muut jäsenet
  - edustajat muihin kokouksiin ja valittavina oleviin elimiin
  Valittujen henkilöiden toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
 5. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille molemmille varahenkilöt. Tilintarkastajan on oltava joko HTM tai KHT.
 6. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten vähintään kaksi (2) kuukautta ennen syyskokousta kirjallisesti hallitukselle jättämät asiat.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi. Kokous on tällöin kutsuttava koolle kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Ylimääräinen kokous voidaan pitää tarvittaessa myös yhdistyksen kokouksen niin päättäessä.


9§ Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa määräaikana suorittaneella jäsenellä.

Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Jäsenen antamassa valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä.


10§ Päätökset

Yhdistyksen kokouksessa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama esitys.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan äänestyksen tulos ratkaistaan arvalla.


11§ Kokouskutsu ja muut tiedonannot

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Muut yhdistyksen toimintaa koskevat tiedonannot toimitetaan jäsenille hallituksen erikseen päättämällä tavalla.


12§ Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuusi jäsentä, jotka yhdistyksen syyskokous valitsee.

Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi (2) vuotta. Ensimmäisellä kerralla valitaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa, joista toinen määrätään arvalla yhden vuoden jälkeen erovuoroon.

Hallituksen jäseniksi tulee valita eri sukupuolien edustajia.

Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Ensimmäisellä kerralla valituista puolet arvotaan yhden vuoden jälkeen erovuoroon. Sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan.

Yhdistyksen syyskokouksessa valitun hallituksen toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallituksen toimikausi päättyy kulloisenkin kalenterivuoden lopussa.


13§ Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa sekä, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä heiltä kirjallisesti vaatii.

Hallitus voi kokoontua etänä tai hybridimallilla käyttämällä hyväksi tietoliikenneyhteyksiä tai muita teknisiä apuvälineitä.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä ja hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä.

Erityisesti hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat.
 2. Hoitaa yhdistyksen asiat toimihenkilöiden avulla.
 3. Hoitaa yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhdeasiat sekä ottaa ja erottaa toimihenkilöt.
 4. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä pitää niistä luetteloa.
 5. Laatia yhdistyksen strategiat yhdessä yhdistyksen toimihenkilöiden kanssa.
 6. Valita tarpeelliset työryhmät, sekä muu luottamushenkilöstö sekä päättää niiden tehtävistä ja valtuuksista.
 7. Valita yhdistyksen edustajat niihin yhteisöihin, joihin yhdistys kuuluu, samoin kuin eri toimikuntiin ja tarpeelliseksi katsomiinsa tilaisuuksiin.
 8. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä sitä koskevaa tilinpitoa sekä laatia talous- ja toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus.


14§ Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai aluejohtaja, kumpikin yksin, tai varapuheenjohtajat yhdessä.


15§ Yhdistyksen tilit ja niiden tarkastus Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilit on jätettävä yhdistyksen vuosikertomuksen ja muiden asiakirjojen kanssa tilintarkastajille vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen em. kokousta.


16§ Vahingonkorvausvelvollisuus

Vahingonkorvausasioissa noudatetaan yhdistyslain 39§:n määräyksiä.


17§ Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa (2), vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


18§ Yhdistyksen varojen luovutus yhdistyksen purkamisen jälkeen

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat luovutettava viimeisen purkamispäätöksen tehneen yhdistyksen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla liikunnan ja urheilun edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella.


19§ Muut määräykset

PHLU noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa yhdistyslakia