TOIMINTASÄÄNNÖT

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry toimintasäännöt


Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ja kotipaikka on Lahden kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueen pohjana on pääsääntöisesti Päijät-Hämeen maakunta ja sen ulkopuolelta siihen rajoittuvat kunnat. 

Yhdistyksen tarkoituksena on johtaa ja ohjata liikunnan ja urheilun kehitystä toiminta-alueellaan sekä toimia urheilun ja liikunnan edunvalvojana. Toiminnan lähtökohtana on yhteistyö kaikkien liikunta- ja urheiluorganisaatioiden sekä sidosryhmien kanssa. 

Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 

1. Vastaamalla alueellaan liikunta- ja urheilutoiminnan strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä edunvalvonnasta antamalla lausuntoja, tekemällä ehdotuksia ja osallistumalla alueen liikuntatoiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

2. Tuottamalla jäsenistölleen, rekisteröidyille urheilu- ja liikuntaseuroille, kunnille, sekä muille liikuntaa ja urheilua harrastaville yhteisöille niiden tarvitsemia palveluja ja tuotteita joustavasti jäsenten tarpeiden pohjalta ja myötävaikuttamalla avustusten ja apurahojen hankkimisessa. 

3. Ylläpitämällä maakunnallista palvelupistettä. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys hankkii varoja toimintaansa ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestämällä keräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittamalla monistus-, julkaisu-, kustannus- ja paikallisradiotoimintaa. Yhdistys voi välittää jäsenilleen tai niiden jäsenille voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä, -varusteita ja -kirjallisuutta. Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudellista laatua olevaksi. Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseniä voivat olla rekisteröidyt urheilu- ja liikuntaseurat, rekisteröidyt valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt tai niiden alueorganisaatiot, kunnat, sekä muut urheilua ja liikuntaa harrastavat tai edistävät oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella jäseneksi hyväksyy. Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan sen vuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä yhdistyksen sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) vuorokautta sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

Jäsenten on maksettava yhdistyksen syyskokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu kunakin vuonna viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Hallitus voi lisäksi asettaa apuelimikseen työryhmiä ja jaostoja sekä päättää niiden tehtävistä ja toimintavallasta. Yhdistyksen kokoukset

Päätäntävalta yhdistyksessä on sen kokouksella. Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. 

Kevätkokouksessa
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkistajat, ääntenlaskijat sekä kaksi valtakirjojen tarkistajaa. 

2. Todetaan edustettuina olevat yhdistyksen jäsenet, niiden äänimäärät ja kokouksen laillisuus. 

3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

5. Päätetään mahdollisen ehdollepanotoimikunnan nimeämisestä. 

6. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kevätkokousta kirjallisesti hallitukselle jättämät asiat. Edellä 5. kohdassa mainitun ehdollepanotoimikunnan muodostavat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Toimikunnan sihteeriksi nimetään palvelutoimiston johtava toimihenkilö. Toimikunnan tehtävänä on valmistella seuraavassa syyskokouksessa tapahtuvaa hallituksen jäsenten vaalia. Ehdokasasettelu tulee toimittaa jäsenille syyskokouksen kokouskutsun yhteydessä. 

Syyskokouksessa
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkistajat, ääntenlaskijat sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa. 

2. Todetaan edustettuina olevat yhdistyksen jäsenet, niiden äänimäärät sekä kokouksen laillisuus. 

3. Vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja päätetään jäsenmaksun suuruus. 

4. Valitaan erovuorossa olevien tehtäviin:- hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi- hallituksen varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle- hallituksen muut jäsenet- edustajat muihin kokouksiin ja valittavina oleviin elimiin- jaostojen puheenjohtajat joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle. 

5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajista ja varatilintarkastajista vähintään toisen on oltava joko HTM tai KHT. 

6. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten vähintään kaksi (2) kuukautta ennen syyskokousta kirjallisesti hallitukselle jättämät asiat. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi. Kokous on tällöin kutsuttava koolle kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Ylimääräinen kokous voidaan pitää tarvittaessa myös yhdistyksen kokouksen tai hallituksen niin päättäessä. 
Yhdistyksen kokouksessa on äänivalta yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa määräaikana suorittaneella jäsenellä. Kullakin jäsenellä on (1) ääni. Jäsenen antamassa valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä.Yhdistyksen kokouksessa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu äänestys ratkaistaan arvalla, muissa tapauksissa päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt. Kokouskutsu ja muut tiedonannot

10§

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetulla kirjallisella kutsulla. Kokouskutsussa on otetta huomioon yhdistyslain 24§:n antamat määräykset. Muut yhdistyksen toimintaa koskevat tiedonannot toimitetaan jäsenille hallituksen erikseen päättämällä tavalla. Hallitus

11§

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuusi jäsentä, jotka yhdistyksen syyskokous valitsee. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi (2) vuotta. Ensimmäisellä kerralla valitaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa, joista toinen määrätään arvalla yhden vuoden jälkeen erovuoroon. Hallituksen jäseniksi tulee valita mikäli mahdollista kummankin sukupuolen edustajia. Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Ensimmäisellä kerralla valituista puolet arvotaan yhden vuoden jälkeen erovuoroon. Sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. JaostoYhdistyksen jäsenien keskuudessa harjoitettavia eri lajeja varten voidaan yhdistyksen hallituksen avuksi valita lajijaostoja hoitamaan kunkin lajin asioita. Jokaiseen jaostoon kuuluu syyskokouksen vahvistamina puheenjohtaja ja enintään kahdeksan jäsentä. Jaostot ovat rekisteröimättömiä. Jaoston jäsenistä mikäli mahdollista vähintään yhden on oltava nainen niissä lajeissa, joissa on naistoimintaa. Jaoston puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jaoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla ja sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. Jaosto hoitaa lajinsa asioita ao. lajiliiton ja yhdistyksen hallituksen sopimalla tavalla ja noudattamalla yhdistyksen hallituksen antamia ohjeita Jaosto kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa tai hallituksen tehtävään määräämän henkilön kutsusta sekä, jos vähintään puolet jaoston jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Jaosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet jäsenistä. Kutsu jaoston kokouksiin on toimitettava vähintään viisi päivää ennen kokousta. Jaosto valitsee avukseen varapuheenjohtajan, sihteerin sekä muut tarpeelliset valiokunnat, työryhmät ja vastuuhenkilöt. Jaostot toimivat yhdistyksen hallituksen apuna ja valvonnassa. 

12§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa sekä, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä heiltä kirjallisesti vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallitus toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä ja hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä.

Erityisesti hallituksen tehtäviin kuuluu: 
1. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat.

2. Hoitaa yhdistyksen asiat toimiston avulla.

3. Hoitaa yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhdeasiat sekä ottaa ja erottaa toimihenkilöt. 

4. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä pitää niistä luetteloa. 

5. Laatia yhdistyksen strategiat. 

6. Koordinoida lajijaostojen toimintaa, valita tarpeelliset työryhmät, sekä muu luottamushenkilöstö sekä päättää niiden tehtävistä ja valtuuksista. 

7. Valita yhdistyksen edustajat niihin yhteisöihin, joihin yhdistys kuuluu, samoin kuin eri toimikuntiin ja tarpeelliseksi katsomiinsa tilaisuuksiin. 

8. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä sitä koskevaa tilinpitoa sekä laatia talous- ja toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus. Nimenkirjoitus

13§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja jompikumpi varapuheenjohtajista kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen tehtävään määräämän henkilön kanssa. Yhdistyksen tilit ja niiden tarkastus

14§

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä yhdistyksen vuosikertomuksen ja muiden asiakirjojen kanssa tilintarkastajille vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen em. kokousta. Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

15§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa mikäli vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. 

16§

Jos yhdistys on päätetty purkaa on sen varat luovutettava viimeisen purkamispäätöksen tehneen yhdistyksen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla urheilun ja liikunnan edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella. 

17§

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Toimintasäännöt Word-dokumenttina.