PALKKA

Palkka on 1456 €/kk. 

PALKKATUKI 
Yhdistys voi saada palkkatukea työttömän henkilön työllistämiseen. Palkkatuesta maksetaan työntekijän palkka, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja kaikki lakisääteiset vakuutusmaksut.

PALKANMAKSU 
Hoidamme työntekijän palkanmaksun ja työnantajana toimivan yhdistyksen työnantajavelvoitteet. 

Palkka maksetaan työntekijälle kerran kuukaudessa. Palkanmaksupäivä on kuukauden viimeinen päivä.

TYÖAIKA 
Työntekijän työaika on pääosin 25 tuntia viikossa (5 tuntia päivässä), tämä ei kuitenkaan sisällä lepoaikaa eli ruokatauko viiden tunnin työpäivässä on työntekijän omaa aikaa. Päivittäinen työaika voi olla korkeintaan 8 tuntia. Työ voidaan tehdä päivittäin klo 6-23 välillä. Mikäli työntekoaika poikkeaa normaalista, työnantajan on ilmoitettava siitä työntekijälle viimeistään edellisellä viikolla.

KORVAUKSET

Yli- ja iltatöistä ei makseta rahallista korvausta, vaan työntekijä pitää ansaitut tunnit vapaina työnantajan kanssa yhdessä sovittuna ajankohtana.

Sunnuntailta ja pyhäpäiviltä tehdyt työtunnit kertyvät kaksinkertaisina, muina päivinä tunti tunnista.

Työnantaja ei edellytä, että työntekijän tulisi käyttää omia työvälineitään töiden hoitamiseksi, joten näistä ei makseta korvausta.

Työhön sisältyvien matkakulujen korvaamisesta työntekijä ja työnantaja sopivat erikseen.

PALKKALASKELMA
Palkkalaskelmat löytyvät työntekijän verkkopankista. Sovelluksen toimittaja on Apix. Palkkalaskelman tiedot kannattaa tarkastaa aina.

VEROKORTTI
Verokortti (myös muutosverokortti) haetaan työntekijän tiedoilla sähköisesti verottajalta. Jos haet muutosverokortin, niin ilmoita siitä yksilövalmentajalle tai hankesihteerille. 

Omia tuloja on tärkeä seurata OmaVero palvelussa, jotta verokortin vuosituloraja ei ylity.

KOEAIKA
Koeaika on maksimissaan puolet työsuhteen kestosta, mutta enintään kuusi kuukautta. Koeajan kuluessa niin työntekijä kuin työnantajakin voivat purkaa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa.

IRTISANOMISAIKA
Irtisanomistilanteissa noudatetaan työsopimuslakia.

Koeajan kuluessa niin työntekijä kuin työnantajakin voivat purkaa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa.

VUOSILOMA
Vuosiloma pidetään työsuhteen aikana ja ajankohta sovitaan työnantajan kanssa. Työntekijälle kertyy vuosilomaa työsuhteissa 2 päivää/kk. Vuosilomapäiviksi lasketaan kaikki arkipäivät, myös lauantait. Vuosiloma voidaan siirtää, jos työntekijä vuosiloman alkaessa tai sen aikana on työkyvytön sairauden tai tapaturman vuoksi. Tästä on ilmoitettava välittömästi niin työnantajalle kuin myös yksilövalmentajalle.

Työsuhteissa ei makseta lomarahaa.

POISSAOLOT
Sairauspoissaoloista ja muista poissaoloista työntekijän on ilmoitettava välittömästi niin työnantajalle kuin omalle yksilövalmentajallekin.

Työntekijän on esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Työntekijän sairastuessa voi työnantaja edellyttää, että sairauslomatodistus haetaan jo ensimmäisestä sairauslomapäivästä alkaen. Työntekijän on aina sovittava työnantajan kanssa, milloin sairauslomatodistus on tarpeellinen.

Sairauslomatodistus toimitetaan työnantajalle, kopio yksilövalmentajalle. Yksilövalmentaja toimittaa tiedon palkanlaskijalle.

Palkkaa maksetaan työntekijälle sairastumispäivältä ja sitä seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Sairausloman jatkuessa yli kymmenen päivää, työntekijä hakee itse Kelalta sairauspäivärahaa sairausloman loppuajalta. Työsuhteen voimassaoloon sairausloma ei vaikuta.

Mikäli sairausloma on kuitenkin yli kuukauden mittainen, palkkatukioikeus katkeaa ja siirtyy käytettäväksi myöhemmin.

Työtapaturmasta johtuvassa poissaolossa ei ole omavastuuaikaa. Palkanmaksu katkeaa välittömästi. Korvausta haetaan vakuutusyhtiöstä (LähiTapiola). Vakuutusnumeron saa yksilövalmentajalta.

Työtapaturman sattuessa on tärkeää laittaa muistiin tapaturman tarkat tiedot: missä, milloin (kellonaika), miten. Tietoja tarvitaan vahinkoilmoitusta täytettäessä. Vahinkoilmoituksen tekee yksilövalmentaja yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa, sen jälkeen korvauksen käsittely siirtyy vakuutusyhtiölle.

Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Viisi yhtäjaksoista selvittämätöntä poissaoloa oikeuttavat työsuhteen purkamiseen.

TYÖSOPIMUS
Työsopimus on sidottu palkkatukipäätökseen ja sen kestoon.

Työsopimus tehdään työnantajan ja työntekijän välille. Hankkeen työsopimuspohjaan tehtyjä työsopimuksia allekirjoitetaan kolme kappaletta; yksi työntekijälle, yksi työnantajalle ja yksi hankkeelle.

TOIMENKUVA
Työntekijän tehtävänimike ja toimenkuva on kirjattu työsopimukseen. Työllistävä yhdistys päättää itse työntekijän työtehtävistä.

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu edellyttää työnantajana toimivilta yhdistyksiltä, että työntekijät voivat olla PHLU:n käytettävissä muutamana sovittuna päivänä työsuhteen aikana (mm. kuntotestit ja lyhytkestoiset koulutukset).

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS
Suosittelemme, että työntekijä liittyy heti työsuhteen alusta lähtien työttömyyskassan jäseneksi. Jos palkkatukityösuhteen (vähintään 35 vkoa) jälkeen on edessä uusi työttömyysjakso, niin näin on kuitenkin mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. 

SOVITELTU PÄIVÄRAHA
Työntekijän on mahdollista saada soviteltua päivärahaa, jos hän tekee osa-aikatyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että työaika sovittelujakson aikana on enintään 80% alalla sovellettavasta kokoaikatyön ajasta (PHLU työllistämispalvelussa työaika on pääosin 62,5%). Soviteltua päivärahaa työntekijä hakee joko työttömyyskassasta tai Kelalta.

TYÖSSÄOLOEHTO
Työssäoloehto karttuu palkkatukityösuhteen aikana 75 %:sti. Ansiosidonnaiselle työttömyyskorvaukselle pääsy edellyttää vähintään 35 viikon työtä. Työssäoloehto kertyy työttömyyskassaan liittymispäivästä 28 kuukautta eteenpäin.

OPPISOPIMUS

Teemme yhteistyötä oppisopimuskoulutuksissa mm. Koulutuskeskus Salpauksen, Liikuntakeskus Pajulahden ja Suomen urheiluopiston kanssa.

Hankkeessa on mahdollista työllistämisjakson aikana suorittaa 2. asteen koulutusten perustutkintoja, ammattitutkintoja tai erikoisammattitutkintoja. Mahdollista on suorittaa myös tutkinnon osia.

Oppisopimus on aloitettava työsuhteen alusta lähtien. Palkkatuki oppisopimuksissa on 50 % palkasta. Työnantajakuluja ei hyväksytä palkkatukikustannuksiksi.

RIKOSREKISTERIOTE
Kaikkien alaikäisten kanssa työskentelevien on näytettävä työnantajalleen rikosrekisteriote. Lisätietoja Oikeusrekisterikeskuksesta.

TYÖNJOHTO
Työntekijän työnjohtajana toimii yhdistyksen nimeämä henkilö/henkilöt.

TYÖNSUORITUSPAIKKA
Työnsuorituspaikka on yhdistyksen toiminta-alue, jollei muuta ole sovittu.

TYÖTODISTUS
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajaltaan kirjallinen työtodistus. Työtodistus on annettava viipymättä. Työnantaja saa tarvittaessa työtodistusmallin yksilövalmentajilta.

TYÖTURVALLISUUS
Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta, noudatettava annettuja ohjeita sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa.

Turvallinen työyhteisö on yhteisö, missä ei suvaita epäasiallista kohtelua, häirintää tai kiusaamista ja missä edistetään toimivaa vuorovaikutusta

YKSILÖVALMENNUS
Jokaisella työntekijällä ja työkokeilijalla on oma yksilövalmentaja. Valmennuksen tavoitteena on poistaa työnsaannin esteitä ja parantaa työntekijän työelämävalmiuksia. Valmennus sisältää työpaikkojen ja opiskelumahdollisuuksien kartoittamista sekä ohjeita niin työnhakuun kuin oman fyysisen kunnon kehittämiseenkin. Fyysisen kunnon kehittämisessä tehdään yhteistyötä kuntien liikuntaneuvonnan kanssa.

VAITIOLOVELVOLLISUUS
Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti, kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Salaisuuden ilmaisseen työtekijän ohella, työnantajalle syntyneen vahingon korvaamisesta on vastuussa myös se, jolle työntekijä ilmaisi tiedot.

Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia työsuhteessa esiin tulleita asioita. Myös asiakkuus - eli keitä asiakkaina tai jäseninä on - kuuluu vaitiolon piiriin.

KÄYTTÄJÄYRITYS
Käyttäjäyritys on yritys, johon palkkatuella palkattu työntekijä siirtyy yhdistyksessä työskentelyn jälkeen. Työntekijän työnantajana pysyy kuitenkin yhdistys.