Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelma - missä mennään?

5.3.2024

Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelma hyväksyttiin maakuntahallituksessa maaliskuussa 2023, minkä jälkeen se on ollut hyväksyttävänä kunnissa sekä hyvinvointialueella. Ohjelmatyön tavoitteena on saada päijäthämäläiset liikkumaan ja liikuskelemaan enemmän, sillä kaikki fyysisen aktiivisuus ja paikallaanolon väheneminen edesauttaa terveyttä. Fyysinen aktiivisuus on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä, ja liikkumattomuudesta on tullut kansantaloudellinen ongelma. UKK-instituutin laskelman mukaan Päijät-Hämeen liikkumattomuuden ja paikallaanolon kustannukset ovat vuosittain yli 120 milj. euroa.


Liikkuminen on nostettu myös kansalliseksi tavoitteeksi. Hallitusohjelmassa on erillinen Suomi liikkeelle -ohjelma, jota valtio rahoittaa 20 milj. euroa vuodessa. Päijät-Hämeessä aloitettu ohjelmatyö toimii hyvänä pohjana tuleville kansallisille rahoitushauille ja tukee myös kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia. Yhteinen tilannekuva ja yhteiset tavoitteet mahdollistavat kohdennettuja toimia kriittisiin paikkoihin. Lisäksi poikkihallinnollisen yhteistyön myötä on avautunut jo nyt uudenlaisia yhteistyön mahdollisuuksia.


Projektit vievät ohjelmaa käytäntöön

Liikuntaneuvonta, harrastaminen ja olosuhteet ovat projekteja, jotka vievät Liikkuva Päijät-Häme -ohjelmaa omalta osaltaan käytäntöön. Projektiryhmät on muodostettu teemaan liittyvistä toimijoista ja ryhmissä on päätetty konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden toteutumiseksi. PHLU:lla on keskeinen rooli näiden projektien toteuttamisessa, koska ko. projektien vetäjinä toimivat Keijo Kylänpää (liikuntaneuvonnan), Jaakko Räty (harrastamisen) ja Arto Virtanen (olosuhteiden) osalta. Lisäksi TKI-toiminnalla ja viestinnällä on keskeinen rooli osana ohjelman toteutumista, nämä ovat pitkälti alueen korkeakoulujen ja Päijät-Hämeen liiton vastuulla. Ohjelman etenemisen kokonaisarvioinnista ja muutostarpeiden sekä ongelmakohtien tunnistamisesta vastaa ohjausryhmä, jonka toiminta koordinoidaan Päijät-Hämeen liitosta. Ohjausryhmässä on johtotason edustus kuntien eri toimialoilta, hyvinvointialueelta, yrittäjistä, kauppakamarilta, urheiluopistoista, korkeakouluista, järjestöistä sekä maakuntaliitosta.


Vuoden 2024 alusta Päijät-Hämeen kunnat myönsivät kolmevuotisen erillisrahoituksen Päijät-Häme – Suomen liikkuvin maakunta -hankkeelle. Käytännössä hanke toteuttaa Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman käytäntöön panoa. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Saila Juntunen Päijät-Hämeen liitosta.


Saavuttaaksemme ohjelmaan kirjatut tavoitteet tarvitaan eri hallinnonalojen ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin maakunnallisesti sekä paikallisesti. Yhteisen työn lisäksi jokainen organisaatio voi poimia ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä itselle sopivimmat ja toteuttaa niitä. Tavoitteena on, että ohjelma kokoaa yhteen liikkumisen edistämistyötä tekeviä ja se on aktiivisessa käytössä koko Päijät-Hämeessä. Tehdään yhdessä Päijät-Hämeestä Suomen liikkuvin maakunta!


#LiikkuvaPäijät-Häme2030

Lisätietoja täältä, sekä:
Mai-Brit Salo
maippi.salo(a)phlu.fi
p.040 8367766